wifi4eu MyFiberinternet

WiFi4EU Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευρωπαίους πολίτες

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κουπόνια αξίας 15.000 ευρώ. Τα κουπόνια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi σε δημόσιους χώρους εντός των ορίων του δήμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν ήδη σημεία δωρεάν ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.

Για όσους Δήμους επιλέξουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα WiFi4EU μαζί μας, θα λάβουν:

Το ασύρματο δίκτυο WiFi4EU σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης WiFi4EU σε τουλάχιστον 30 σημεία εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου.

Δωρεάν τον ψηφιακό βοηθό για το Δήμο τους (gov bot start).

Δωρεάν δράσεις δημοσιότητας για τη χρήση των ασύρματων δικτύων και της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης gov bot.

Δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού marketing, ερωτηματολογίων και προβολής δράσεων του Δήμου.

Λειτουργικότητα του Social Wi-Fi για συμμετοχική ανάπτυξη του δικτύου μέσα στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου, επιχειρήσεων και ιδιωτών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε

 Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας WiFi4EU;

Η πρωτοβουλία WiFi4EU στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ, σε πολίτες και επισκέπτες μέσω δωρεάν σημείων πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας. Τα κουπόνια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πρωτοβουλίας θα απονεμηθούν για την υποστήριξη των δήμων για την εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi σε αυτά τα κέντρα δημόσιας ζωής, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες εταιρειών εγκατάστασης WiFi.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία WiFi4EU;

Η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ανοικτή σε φορείς του δημόσιου τομέα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συμμετέχουσες χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία και Ισλανδία). Μόνο οι δήμοι (ή ισοδύναμες τοπικές διοικήσεις) ή ενώσεις δήμων μπορούν να συμμετέχουν. Ο ειδικός κατάλογος των οντοτήτων που είναι επιλέξιμοι για αίτηση συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη.

Ποιο είναι το ποσό του κουπονιού WiFi4EU;

Το ποσό του κουπονιού που θα απονεμηθεί είναι 15.000 ευρώ.

Τα δίκτυα WiFi4EU πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες ταχύτητες;

Τα δίκτυα WiFi4EU πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν μια εμπειρία υψηλής ποιότητας για όλους τους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, όλοι οι δήμοι που κερδίζουν πρέπει να τηρούν τους όρους που αναφέρονται στην Συμφωνία Επιχορήγησης: «ο δικαιούχος θα εγγραφεί σε μια προσφορά ισοδύναμη με την υψηλότερη διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο μαζικής αγοράς στην περιοχή και σε κάθε περίπτωση σε μία ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 30 Mbps. Ο δικαιούχος διασφαλίζει επίσης ότι αυτή η ταχύτητα ανασυγκρότησης είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη – εάν υπάρχει – που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για τις ανάγκες εσωτερικής συνδεσιμότητας.»

Τι σημαίνει "ελεύθερη πρόσβαση";

Η υπηρεσία που παρέχεται από τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU θα πρέπει να είναι δωρεάν, δηλαδή «παρέχεται χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, είτε με άμεση πληρωμή είτε με άλλους τύπους αντιπαροχής, όπως εμπορική διαφήμιση ή παροχή προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς» για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας.

Οποιαδήποτε διαφήμιση που αποτελεί πηγή εσόδων για τον δήμο, είτε η παραπομπή στους τελικούς χρήστες, να αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία για πρόσβαση στο δίκτυο, δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις ως «δωρεάν» κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

Υπάρχουν δυνατότητες ασφαλείας που ισχύουν για τα δίκτυα WiFi4EU;

Ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα αποτελούν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού και θα αναφέρονται λεπτομερώς στη Συμφωνία επιχορήγησης. Τελικά, οι δήμοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κάθε δικτύου WiFi4EU σε τοπικό επίπεδο και έτσι θα καθορίσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας σύμφωνα με την ΕΕ και την εθνική νομοθεσία.

Στο αρχικό στάδιο, δεν θα απαιτείται η κρυπτογράφηση των δημόσιων σημείων πρόσβασης WiFi4EU. Ωστόσο, προβλέπεται ότι στο δεύτερο στάδιο, θα δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα ελέγχου ταυτότητας που θα παρέχει πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τη σύνδεση των τελικών χρηστών, καθώς και θα διευκολύνει την απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ των σημείων πρόσβασης WiFi4EU σε διαφορετικές περιοχές.

Τι συμβαίνει εάν το κόστος της εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από 15.000

Το ποσό κάθε κουπονιού που θα διατεθεί είναι 15.000€ υπό μορφή εφάπαξ ποσού. Τυχόν υπόλοιπο δεν μπορεί να καλυφθεί από το κουπόνι. Οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη συνεισφορά δεν πρέπει να επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μπορεί ο δήμος να εξουσιοδοτήσει τη ρύθμιση του δικτύου σε πολλά τρίτα μέρη και επομένως να ζητήσει τη διάσπαση του κουπονιού σε πολλές εταιρείες εγκατάστασης WiFi;

Τα κουπόνια WiFi4EU καλύπτουν μόνο την αγορά εξοπλισμού και εγκατάστασης σημείου πρόσβασης Wi-Fi. Το ποσό του κουπονιού μπορεί να καταβληθεί μόνο σε μία εταιρεία εγκατάστασης WiFi. Σημειώστε ότι η επιλεγμένη εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi μπορεί να αναθέσει σε τρίτους ή να αναθέσει μέρος των εργασιών σε άλλες εταιρείες. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ευθύνη του δήμου να διαχειριστεί, έχοντας υπόψη ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μόνο στην αρχική εταιρεία εγκατάστασης που επέλεξε.

Nothing Is Out Of Reach

Internet

H myFiberInternet είναι ένας σύγχρονος τηλεπικοινωνιακός πάροχος που ανταποκρίνεται στης ανάγκες της εποχής μας παρέχοντας συνδέσεις διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων.

GET IN TOUCH